Blubry zez Kościana

Jak żym dostoł szplina bez motor

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Miołym wtynczos już wew kiejdzie dowód łosobisty i dyplum zez technikum. Już łod dawna nad głupoty zes kumplami na ece żym so wyżyj ceniuł czas spyndzuny zez jednum, drugu, trzecium czy kolejnum melum wew parku abo na jaki dylany prywatce, rug cug zezorganizowany, jak rychtyg buła gdzieś łokazja czyli wolno chata.

Już żym wtynczas dokładnie kapowoł co jest grane wew tych sprawach. Piyrsze doświadczynia zez melami żym zdobuł jeszczyk jako młody gzik na koloni letnii pore lot nazad. A że łostatni madracha zy mnie nigdy nie buł, to tero już zaczłym dziebko poważni obłazić kole tych spraw i nawet snułżym pewne plany co do moi aktualny meli, nu bo tyż barzy łod innych przypadła mi do gustu i ciungło mnie du ni jak nie wiym co. A i una tyż, jak sie domyślołym buła za mnum.

Jednakoż łoprucz łobglundania sie za kieckam (a buło za czym bo rychtyk mini wlazło wew mode), chocioż bułżym przekunany, co mum równo pod sufitym poukłodane, to miołżym wielgie ciungoty do jeszczyk inkszygo tematu, co tyż inny wiarze głóewnie wew moim wieku tak samo łep zaprzuntoł. Bułym feste nachajcowany żeli ciyngiym fantaziowołym i wew kółko bym paploł ło tych sprawach o których kce ździebko nagrygolić.

Guli wyjaśniniu, ło co mi loto wspumne, że pore miechów na zad rozpoczłym, (godajunc przesadnie), ”kariere” zawodowum. Poczuntek ty „kariery” buł doś nijaki. Dostołżym robote wew Ceglorzu na W2 . Wstawołym przed czwortum rano, co by dojechać zez mojygo fyrtla na landzie do Dymbca, do roboty, gdze wpiyrw na razie bułżym na stażu. Łod razu ustawili mnie na trzy zmiany i na poczuntku miołym ino pryzgle na łapach, łobolały gnyk i ciyngiym bym ino nynoł, jak tylko żym gdzie ucapiuł, nawet u moi meli, za co mnie nieroz łobsztorcowała.

Wew tyn czas nawet mi sie nie śniuło, co wew ty firmie przepyndze wszyćkie lata pracy zawodowy zez cołkiym ciekawum drabinkum awansów i pewno co by mi zdrowie nie wysiadło, do dzisiej bym tam urzyndowoł. Ale - wracajunc do poczuntków - buły tyż minusy pozytywne ( jak godo jedyn sławny Polok). Szak buła to wypłata, zez który, jak łodpalułym famule, co by nie być darmozjadym, to mi jeszczyk co nieco bejmów zostało na modne lumpy i na jakiesiś rozrywki zez mojum melum, a i łodłożyć zoszczyndzunych banioków tyż coś sie udało.

Tero sie wypaplum zez mojum drugum pasjum. Rychtyk wtynczos dostołżym kumpletnygo rapla na punkcie motoryzacji, chybać jednak nie bez takie wielgie „M”, bo żym zachorowoł aby tylko na motór. Już wcześni udało mi sie zrobić „prawko”. Nie obglundajunc sie wiele, jak jaki szałaput, żym podjuł rug cug postanowiynie, że se musze za zaoszczyndzune bejmy lajsnunć motor. Mojo mela nie cołkiym dzieluła zy mnum mój entuzjazm. Ale miarkła sie co durch jezde napoluny i mum kumpletnygo rapla, wiync sie nie sprzeciwiała.

Na nowy na razie ni miołym szans, chocioż niejedyn kumpel, co buł zez badylorzy, abo mieli inkszum intratnum wew owym czasie prywacizne, zasuwoł nowiutkum emzetum, jawum czy junakiym co aby kurz po jeich maszynach zostawoł. Inno wiara zez fasunym zapiepszała na osie, gazeli czy chocioż eschaelce, a nawet na nie cołkiym udany panunii.

Ło takich maszynach, to chociożbym zbańczuł, so moglym aby pomarzyć. Wiync jak tylko nadarzula sie łokazja na używany egzymplarz, co wew moich ślypiach wydawoł sie być harlej, kupiułym go łod jednygo cwanygo nadrachy bez wiynkszygo targowaniu sie. Na poczuntek, miołżym przekunanie że feste interes zrobiułym. Jednak żelastwo, co se lajsłym za całkiym niezłum sume, buło kiedyś aby fmkum czyli wuefemkum i wyglundało, że dali jeszczyk ciyngiym co najwyży nium aby jest. Na oko widziało mi sie, że wszystkie potrzebne do jazdy retynta mo.

Dopiyro wew chacie, po kumpletny lustracji i zajrzyniu wew, co sie ino bez rozkryncaniu dało, jorgłym sie, co mum za mój szczyt marzyń aby kupe złumu. Guli to nazywać motorym, co może pojedzie abo nie (jak sie kielczyli zy mnie brachole), brakło doś wiele niezbyndnych czyńści: półowy kabelków, akumulatora, filtra powietrza, wew głowicy nie buło świycy bez to, że gwint pod świyce buł zerwany, wew obu kołach – laczek, lampy bez żarówek. Jednym słowym - buła to aby staro łośrupano rama na laczkach zez nie kumpletnym silnikiym.

Ale wew stacyjce buł kluczyk i chocioż rodzice bardzo sie martwili, że żym tak letko wydoł ciynżko zarobiune bejmy, jak żym eknuł tyn kluczyk, papa mi sie rozjaśniuła i nabrołżym wiary, że do sie jeszczyk na tym pojechać. Na moje szczyńście, łojciec ty moi meli, co go miołym prawie za teścia i buł mi doś przychylny, znoł sie na motorach jak mało ktu, bo łod młodygo stale mioł jakiesiś motory, nojczyńści właśnie wuefemki i wueski, a do tego robiuł za mechanika maszynowygo wew fabryce ćmików. Lepciejszygo fachury nigdzie bym nie najdnuł. Jak łobejrzoł to moje „cacko”, fest mnie łobsztorcowoł .

- Ty cheba żeś sie zez głupiym bez ściane macoł, żeś to g.... kupiuł- tak mi zez gruby rury dowaluł, a zaś po dłuższym zastanowiyniu kozoł przyprowadzić unygo du sie. Zaro tyż doł mi wykaz czyńści do kupiyniu, bez których jazdy nie bydzie. Jak sie zaś potym łokazało, to na te czyńści wydołżym drugie tyle bejmów, co za sum motor. Nu, ale gdzieś po dwóch tygodniach moja fuma buła gotowo do jazdy. Jak żym jum eknuł, to gały mi wylazły na wiyrzch i żym nie móg wyleźć zez podziwu. Tak mnie zatkało, że zez poczuntku brakło mi słów uznania dla łojca moi meli, tym bardzi, co jak żym spytoł, co jezde winiyn, usłyszołżym: chebać chłopcze, trzeci roz bez głupote nie chciołbyś płacić za swój motor, wiync ło bejmach mi nie godej.

Zaczłym coś tam niewyraźnie blubrać i dziynkować, jakżym tylko najlepi potrafiuł, a tylko sie uśmiychnuł i widzun, co ni moge spiłować, co by zaliczyć piyrszum jazde, wetknuł kluczyk wew stacyjke, kopnuł starter i ....
Co buło dali, to wew nastympnych blubrach.