Blubry zez Kościana

Piyrwszy Maja

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Każdygo roku na Piyrwszygo Maja bez ulice Kościana maszerowoł pochód zez władzum partyjnum na czele i tum wiarum, co wef robocie nijak ni mogli sie łot tych komszytrasów wymigać. Cołko impreza każdum razum zaczła sie na stadiunie „Łobry”, gdzie wiara zez różniastych kościańskich firmów musiała rychtyk skoro świt przyknaić sie na stadiun, co by sie tyn pochód zdunżuł przed wymarszym uformować.

Najsamprzód łustawiała sie łorkiera dynto zez cukrowni i zez senatorium wew galowych mundurach, trumby na glanc wypolerowane, bymbyn feste nasztramowany. Potym ustawiuły sie partyjnioki wew czornych kluftach zez czerwunym krawatym pod grdykum i zez czerwunymi szmatami na drzewniannych kijoszkach, co je zwali szturmówkami. A zaś za nimi wyróżniuno zaszczytym uczestnictwa wew tym cyrku klasa robłotniczo zez Kościana, tyż zez czerwunymi szmatami i zez transzparyntami, na których buły wypisane takie fifne hasła ło tym, jak piynknie jezd żyć wew ty naszy socjalistycznyj łojczyźnie. Nieśli tyż łolgachne portrety Bieruta, późni towarzysza Wiesława, a jeszczyk póżni towarzysza Gierka. Zaś za Bierutym wieźli wew czorny karycie kukłe kapitalisty, którum jak jakum Marzanne, utunkali wew kanole, kiedy pochód z karytum akurat przejyżdżoł bez most kole kina.

Dali wew pochodzie łustawioły sie młodzioki zez kościańskich lani. Ńiektóre szaranki buły wew krótkich portkach i podkoszulkach szportowych, inne zaś wew harcerskich mundurkach, a jeszczyk inne wysztrychniynte wew strojach ludowych, jak który buł wew kółku tanecznym. Nieśli tyż rózniaste transzparynty, czerwune chorungiewki i emblymayty swoi lani. Na kuńcu jechały traktory i kumbajny przystrojune jak jakie karuzele łodpustowe na czerwuno, co by buł zachowany sojusz robotniczo - chłopski.

Zanim ta cało parada ruszuła zez stadionu, piyrwszy sekretorz przemówiuł krótko, jakieś półtora godziny, do zgromadzunygo naroda bez megafun. Tak naprowde to mało ktu go słuchoł, bo ciyngiym klepoł te same bzdury ło budowie socjalizmu i ło dobrobycie, który nos tam czeko, kiedy już tyn socjalizm zbudujymy, a kapitalizm do reszty zgnije, nu i ło dozgunnyj przyjaźni zez Ruskami czyli Zwiunzkiym Radzieckiym.

Jak już łod tegu staniu na stadiunie giyry wiarze wchodziuły tam, skyndy wyrastały, pochód wyruszoł bez ulice Kościana. Najpiyrw ks. Bączkowskiego, bez plac Sojuszu Polsko-Radzieckiygo, bez most, ulicum Dembowskiego, łobecnie Strzeleckom, bez Rynek, dali Bohaterów Stalingradu, łobecnie Wrocławskum, bez most i Alejum Kościuszki do Placu Żołniyrza, gdzie sie wiara rozchodziuła. Kożdyn zgoloł wew swojum strune do chaty co by mieć jakum radoche zez tegu wolnygu dnia. Spucnuć łobiod jak sie noleży, a nie jakiejsiś tam ślepe ryby, bo przed piyrszym majym rzucili do chabaja dodatkowe miynso i kiełbe.

Cołki czsas walynia do przodu tegu pochodu łorkiery dynte szły przodkiym i na zmiane rżnyły marsze abo inksze Miyndzynarodówki, na kuńcu ustawiuły się wew bramie PSS-ów naprzeciw Starostwa, a partyjnioki, co szli zaro za orkiestrami, to sie wgramoluły na trybunę, którum specjalnie dla nich wyrychtowano i obleczuno czerwunum szmatum jeszczyk poprzedniygo dnia na Kościuszki przed Starostwym, co by mogli całkum tum parade łobejrzeć i szpycować guli sprawdzynia co niektórygo, czy rechlo sie wew tym pochodzie, nu i przede wszystkim, co by wiara dobrze ekła, ktu jest wew Kościanie władzum abo barzy blisko władzy. A pod wieczór buła zawsze ludowo migana wew lasku kole Migdołka, ale to już jest cołkiym inkszo historia.