Blubry zez Kościana

Zbiniu i Zdzichu

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Zbiniu i Zdzichu sum zez jednygo rocznika. Poznali sie, zgodali i skumplowali wew woju, pewno bez to, co obaj mieli tyn sum feler. Doś uni mocno i ciyngiym zapowietrzali sie wew godaniu. Nu, junkali sie jak nie wym co. Zez ty przyczyny nim doszli ze Sobuś, co jest lołs, to se fest nawszczylali po kalafach, bo jeim sie widziało, co jedyn drugiygo przedrzeźnio. Tero sum kumplami.

A zaczło sie łod tego, co na poligunie Zbiniu klarowoł Zdzichowi, kyndy do latryny i tak sie hoczył , że nim skuńczuł, to Zdzichu wystynkoł, trzymajunc łopskami za pory: „ ju...ju..już n-nu nie trze-eba”. Zaś zaro so dali po razie wew kałyndek, kielochy i gnyk, a potym, jak sie kapli, co oba sum junkały, zostali sie kumplami i trzymali sie razym do kupy.

Jedyn roz, a buło to doś sporo po przysiyndze, nagrygolili oba listy do swoich Melów, że jak bydum mogli, to przyjadum na przepustke. Mele zaś jeim łodpisały: „ Zbiniu, Zdzichu przyjedź, bydziesz mógł". Zez ty radochy, a buło to gdzieś kole piuntku po południu, oba napolyni popyndzili do łoficera dyżurnygo, co by sie zameldować po przepustki.

Kole dyżurki Zbiniu urajuł, co Zdzichu pójdzie piyrszy, wiync wyjunkoł: „Nu ttto tyyy te-ero właź z-zaałatwić, a ppotym jjjjjjjjo”. Zdzichu wloz do dyżurki i melduje „o-obywatelu p-poooooporuczniiiiiku, nu sz-sze-szeeeregowy Zdzi-Zdzi-Zdzisłaaaw F... Zdzi-Zdzi-Zdzisłaaaw F...Faja memeldduje sie zez, nu zez, nu zes pproś-prooośbum”.

-„Spocznij Faja i godej migiem, ło co ci sie rozchodzi”- warknuł kapke zdrzoźniuny łoficer. Na to Zdzichu : „O-obywatelu po-po-po-poruczniiiiiku, jo, nu bo mo-mo-mojo mmmmmela nu nagr-nagr-nagr-nagryggolluła, cco jjo by-by-byyyyde... wiync na gwołt jo jo p-poootrzebuję nu, nu przep- przepuustke, co-oby ddu ni... nnu bo nu bo una t-tam cze...Una tam cze... Una tam czeko. ” 

Zanim reszte wyklarowoł, na kiedy i na jak długo, upłynuły chebać zez trzy kwadranse. Wkurzuny łoficer tero dopiyro miarknuł wszystko, nu i wydoł jymu tum przepustke. Zdzichu skatajuny, spocuny i blody jak papiur wyrechloł sie zez dyżurki i wydusiuł ze sie do Zbicia: „Te-te-te-eeeero ty-ty-ty-ty”.

Siednuł se na ryczke, co tam stojała, zapoluł ćmika, ąle nim się dwa razy sztachnuł, Zbiniu wychodziuł już zez przepustkum i papa mu sie kielczuła jak nie wiym co.
A buło to tak: jak sie drzwi łod dyżurki za nim zamkły i jak zaczuł sie „me-me-me-me-meldować”, łoficera dyżurnygo fest ipta już brała, wiync kozoł mu zamknuńć pape i powiedzioł: „ Szeregowy Fujara, pewno ty ciyngiym durch jak Faja potrzebujesz przepustki”, „ n-n-n-n-n-nu,” wydusiuł Zbiniu. To i rug cug dostoł przepustke.

Na widok wyłażuncygo kumpla Zdzichu roztwar pape, a zaś wydar sie : „Ju-ju-ju-już ???”
A Zbiniu: „Łłe nu j-jak n-nu kcesz coooooś ciyyyyyngiym nnnu za... nnnnu za- nu załatwić, nnu to muuuuusisz nnu mieć GOOO-ODANYGO!!!” „Sz-szag prwda” - łodburknuł wyjuntkowo płynnie, jednakoż ciyngiym jeszczyk połyn podziwu dla kumpla.
„Cho-ociż muuu-usze Ci tuutu-utej powiedzieć, co jo... nie w... nie wciunż sie jujujujujujunkum, nu bo aaaaaaaby jak nu go. godum”.