Blubry zez Kościana

Wybiyrki

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Na jesiyń dziebko smutnawo robiuło sie wew naszym fyrtlu. Ciyngiym zez siumpiuncym dyszczym i ołowiannymi chmurskami skuńczuło sie lotanie po dworze i zaś tam nasze ulubiune zajyńcia. Na dwór tyż trzebno buło przywdziywać cwyter abo jakum jupe czy wiatrówe, bo dni nastawały coroz chłodniejsze.

Bez miasto waluły do cukrowni wozy zez cukruwum, nagibane zez czubym, tak, że coroz to który, gubiuł olgachne buroki. Zaś ta wiara, co miała królasy wew klotkach abo inksze gady, rug- cug zbiyrała te zguby. To buł cymes dla jeich stworów.

Wew naszy budzie, co dziyń inno klapa wysyłano buła na wybiyrki do jakiygoś Pegeeru. Naszo już buła dwa razy, wiync cheba naszo pani nazorgowała se doś pyrów na cołkum zime i wiyncy nie pojadymy. Te wybiyrki mieli my od dawności, co jesiyń, guli tego, co miejscowo wiara ni mogła sie wyrobić wew zbiyraniu pyrków, chocioż wew czasie, jak num kozali lotać po polu i te pyrki zbiyrać, ciyngiym kole sklepu wiejskiygo poru łożgoli wew beretkach siedziało na murku i popijało piwo abo jabola i polili ćmiki. Chybać akuratnie zbiyranie pyrków jeim nie leżało. A może buła to dla nich ciut za letko robota, w sam roz dla szaranków zez miasta. My zaś niezwyczajni do czynstygo schylaniu sie, wrocali do chaty nieźle skatajyni tymi wybiyrkami, bo majluft to dlo nos nie buł, ino ciynżko harówa.

Dlo nos najlepciejsze na wybiyrkach zawdy buło pieczynie pyrków wew popiele zez ogniska, wew którym poluły sie pyrkowe łynty, a nojbarzy czajyli my sie na grochówe na wyndzunce zez wielgiygo wojskowygo kotła. Wew porze łobiadowy można jum buło wyniuchać zez półowy pola, jak ktu mioł dobrygo niucha wew kluberku. Nafutrowali my sie ty grochówy, a zaś wew drodze powrotny kierowca autobusu musioł dwa razy stanuńć, co by autobus wywietrzyć zez zojchy po ty repecie. Tum grochówe i łognisko narychtowoł num Pegeer guli tego, co nie płacili num bejmów za robote. Musiało sie jeim, jak i naszym belfrum, to fest łopłacić, skorno kożdyj jesiyni buły wew budzie wybiyrki.

O inkszym rychtyk jesiynnym zbiyraniu, znaczy sie ło zbiyraniu betków już żym kiedyś sporo nagrygoluł, wiync nie byde sie powtorzoł. Jak żeście sum ciekawi, to so poczytejcie.