Blubry zez Kościana

Rekordy

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Co by wiara na ece nie wystworzała, nie? ciyngiym nojdnuł się taki, co buł wew tym wystworzaniu lepciejszy łod inkszy wiary, a zez tego ryn robiuła sie musowo jakoś rywalizacja i nowy knyf do bicia rekordów, ktu wiyncy, mocni, dali, dłuży, szybci, wolni, gorzyj, lepi, akuratni, głośni, wyżyj, barzyj i co tam jeszczyk, wszyćko można buło pobić, mieć rekord, wszyćko nadawało się do rywalizowaniu. Chocioż co niektóre kunkuryncje miały niewiele, abo nawet nic wspólnygo zez szportym, to jednak rekord to rekord nieważne wew czym.

Dzuiewuchy raczyj mni sie brały do tego ścigania, jednakoż kożdyn jedyn szczun musowo startowoł wew wszyćkim, co ino któś wynajdnuł, nie? i zaś wedle zdobytych wyników łun mioł stać swoje miejsce wew szeregu na ece. Nojwyżyj liczuły sie rekordy zez jakiemsiś rezykiym. Na tyn przykład Zbiniu, mioł nie do pobicio rekord walynia zez procy wew ramy łod łokna, ale mioł tyż zez tego rekord wybitych szyb za jednum razum, bo łun roz kropnuł doś miołkiym kamlotym, nie? który od szwungu rozlecioł sie wew powietrzu i oż trzy szyby poszły łod razu. Przy ty łokazji pobiuł tyż rekord wew staniu przy szamaniu jedzy, łodrobianiu lei do lani, a nawet wew pobiyraniu nauki na stojunco wew lani bez dwa tygodnie, nie? zez tego, co nijak ni móg se siyndnuńć ani uczapić sie na jaki ryczuszce, póki mu siedzynie nie wygojuło sie zez rekordowygo sińca po tatowym pasku. Biydok dostoł rekordowe lanie za te zbite szyby, ale zez tego rekordu nigdy sie nie chwoluł na ece.

Buły szak takie rekordy, nie? co barzy źle wpływały na pozycje na ece, jak tyn Jurasowy skok do wody na granacie, co żym dzieś ło tym blubroł. Tak samo miała sie sprawa zez Kajym, co buł szpeniolym łod jazdy bez trzymanki i wypinoł kopune, gdy któś wspumnioł jaki jego rekord, ino oprócz jednygo, nie? 

A bułol to tak: Kaju sum se wyrychtowoł poniymieckum kufte zez łodzysku, co jum Szwaby ćpnyli na gymyle, jak wioli du sie przed Ruskimi. Wyszporoł na gymyli brakujunce dynksa, nie? aby dzyndzajka sie nie dorobiuł, zaklajstrowoł dziurawe dyndki, naprostowol felgi, nasztramowoł szprychy i nasmarował, co trzeba. Zaś wypajdroł cołkum na zieluno łolejnum farbum. Nazwoł jum nie wiada czymu „kłeza, nie? Dopiyro na tak łodpicowany „kłezie” łodstawioł rózne komsztrasy, jak jaki cyrkuśnik. Nojbarzy lubiuł sie popisywać jazdum bez trzymanki, co jymu fest wychodziuło, nie? i bezapelacyjnie bez żodny łachy buł mistrzym wew ty kunkuryncji. Ino Roz, jak my jechali na betki, nie? to ”kłeza”pokozała Kajowi swoje rogi (chybać zez zymsty za tum nazwe bo za Niymca nazywała sie dumnie „Herkules” i stojało to jeszczyk pod zielunum farbum Kaja wykaligrafowane na ramie).

Kaju ciyngiym szpulowoł zez łapami wew kiejdach, oż nagle najachoł na niezduży kamlot, i wew ty samy sekundzie kierownica jego „kłezy”mojtła tak, że przednie koło stanuło wew pooprzyk ściyżki, nie? a Kaju, łyn nie spryt, ino wystartowoł jakby dawoł kopa do wody, zaś przefrunuł bez cołki rów i wydar papum wew kieretyny za rowym, bo łapskow zez kiejdów nie zdunżuł wytorgać.

Jak my tego bidoka wytośtali zez tych kiechów, buł nie do poznania. Pape mioł tak porypanum bez gałynzie, że ino tyn olgachny kluber świadczył, że to Kaja kalafa. Na szczyńście gnyk jak i pozostałe gnoty mioł całe. Oż dziw, że so nic nie złamoł ino bez te sznupe, nie? nim się mu wygojuła, przylgło du niego na fest przezwisko „porypany Kaju”. Zaś „kłeze” opyluł jakiymuś szuszwolowi zez obski eki.

O inkszych rekordzistach już żym kiedyś blubroł, nie? Na tyn przykład ło Kakusiu, co nojwiyncy przeputoł bejmów wew dołka i wew cymbergaja, abo o Edzie, co mioł rekord wew zbiyraniu bedków, ino musowo musze wspumnić, zez kyndy wziunło sie u Jarasa przezwisko „Cukrówa”.

Jak na jesiyń bambry zwozili helkami cukrówe do cukrowni, nie? to napakowane mieli ciyngiym ile się dało, zez czubkiym, mało co te helki nie rozwaluły sie po drodze, a zaś jak szpulowali wew mieście, to na kościańskich kocich łbach, nojbarzy na zakryntach za każdum razum pore buraków zez tych przeładowanych helków smykło sie na bruk. Zaś na te okazje, nie? czajuło sie po bramach połno wiary, zez mieszkami. Kożdyn jedyn zez tych uczajunych trzymoł wew chacie, znaczy sie wew szopce na podwórku abo na ogródku jakiesiś stwory- królasy, nutrie abo proszczoki, nie? co ze smakum szamajum cukrówe. Tak wiync, jak aby pore buraków sie smykło na ulice, wyskakiwoła zez bramy wiara, co buła najbliży, nie? i ładowali wew miechy, co sie wysypało zez bamberskich wozów.

Zaś Jaras-Cukrówa nie trzymoł żodnych stworów, co by miały rache na cukrówe, ino buł zez niego chytry wnynter. A na dodatek łyn mioł pomiyszkanie nojbarzy przydatne do tego szportu zez cukrówum, co pozlatywała zez helków, bo miyszkoł zaro przy takim łostrym skryncie, gdzie nojwiyncyj bambry gubiuły i łyn tum cukrówe zbiyroł i zorgowoł wew miechy, a zaś handlyżuł tym towarym nyrol jedyn, nie? Kożdygo roku wew kampanie buraczanum mioł rekord wew ty kunkuryncji. Zez tego przezywali go na ece „Cukrówa“.

Takie to buły rerkordy . Niektóre rychtyk kożdymu pasowało je mieć, nie? a zaś inksze nie bardzo.