Blubry zez Kościana

U magla

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Na górze wielkie pranie wyschło na blache, szak buło ukrochmalune jak sie należy. Zabrała nos matka na góre, (czyli po dzisiejszymu na strych) do pumocy wew szudraniu i skłodaniu prania. Każdo sztuka po odpiyńciu zez klamerek buła szudrano, czyli czochrano, co by sie dobrze skłodała wew koszu.

Po cichu liczyli my, że dzisiej wypadnie na nojstarszygo, co by mioł iść zez matkum do magla. Szak tum razum wypadło na mnie i młodszygo brachola. Zwiesili my kluki, szneki num sie skrzywły, bo zez lotania po dworze do wieczora już nic nie bydzie, ale nie buło rady. Jak mus, to mus.

Capli my wiync tyn olgachny kosz i pomaszerowali my zez matkum do magla na Ks. Surzyńskiygo kole Tyty. Łod tegu tochania kosza łapska num uwiyndły i wyciungły sie, że moło co my so jeich nie przydepli, a tu czekało nos jeszczyk gibowanie sie zez korbum łod magla.

Na szczyńście okozało się, że przed nami sum jeszczy dwa kosze obskie do maglowaniu. Uczapili my sie na ryczkach wew sini magla, co by przed dalszym trudym łodpoczuńć. Zaro tyż poczuli my sie jak wew jakim radiu, co ciyngiym nadaje wiadumości, bo trzebno wum wiedzieć, co magiel łod zawsze buła miejscym wymiany wszelkich wiadumości zez cołkiygo miasta. Babska wew maglu trajkotały jedna bez drugum bez wytchniyniu i przystanku, ktu umarł, kumu sie coś urodziuło, ktu sie zez kiem pokrychoł, co ło kim któś paploł i takie tam inksze blubry. My aby chichrali sie du sie pod klukum i nie wtruncali się, co by nie być łobsztorcowanym, żeli dziecioki głosu nie majum.

I tak ani my sie skapli, jak przyszła kolej na maglowanie naszygu kosza. Łapska już num nieco łodtynchły, wiync na zmiane całum epum zabrali my sie do kryncynio magla, a matka ino wkłodała i wyminiała wałki zez bieliznom, oż wszstko pranie bulo na glanc wymaglowane. A zaś kiedy my tochali kosz zez wymaglowanym do chaci, to wydawoł sie jakby ciut lżejszy. Pewno wszystkie blubry kościańskie sie wew magli wycisły.