Blubry zez Kościana

Szczylanie zez byleczego

Posłuchaj:
pobierz plik mp3

Gdzieś tak kole piunty klapy wszystkie szczuny zez ty wiary, co miyszkała na naszy ece, dostawały fest rapla na punkcie szczylania. Głównie amba na szczylanie rozwijała sie wew dwóch kierunkach. Jedny wiarze rozchodziuło sie o to, co by narobić jak najwiynkciejszygo huku, zaś tym drugim co by wew coś fest przyfasolić, nu i mo sie rozumieć, trafić.

Tych łod huku blaszanne pistolety na koperytka downo już nie rajcowały, bo tyż co to buł za huk. Nawet strachliwo mela sie łod tegu nie stetrała. Lepciejsze buły spluwy na korki czyli korkowce, ale korki doś kosztowały i buły do kupiyniu aby na łodpustach i mało który szczun mioł tyle bejmów, co by mu na korkowiec i amunicje starczuło.

Kumbinowali wiync zez tańszymi posobami. Najpiyrw to buło szczylanie zez szprychy rowerowy. Trzebno buło szpryche wygiuńć jak pistolet, na kuńcu wykryńcić nakryntke szprychy tak gdzieś do półowy, wew tum nakryntke naskrobać siarki zez zapołeki zatkać kawołkiym drutu abo gwożdzia, nastympnie grzać tum armatke nad świyczkum i czekać na efekt, oż huknie abo i nie. Buło to lepciejsze niż koperytka i doś tanie, ale do korków sie nijak miało. Dopiyro fest huk dawało szczylanie zez klucza. Trzebno buło stary klucz kuniecznie zez dziurkum uwiunzać za ucho do kawołka sznurka, a na drugim kuńcu sznurka najlepi tympy gwóźdź, taki co by ciasno pasowoł wew te dziurke wew kluczu. Tero trzebno ciyngiym naskrobać siarki zez poru zapołek do ty dziurki i zatkać gwoździym. Trzymajuc za śnurek pośrodku trzepnunć zza winkla chałupy wew mur łepkiym tegu gwoździa. Zza winkla dla bezpieczyństwa, bo gwóźdź z wielkum siłum wylatywoł zez klucza, a buło, że i klucz tyż sie rozlecioł, ale huk buł spory.

Fest efekt dawało szczylanie karbidym zez puchy. Brało sie puche zez deklym i wew dnie robiuło sie gwoździym dziurke. Na wysypisku za dworcym, gdzie kolejorze opróżniali karbidowe lampy zez zlasowanygo karbidu, jak sie dziepko poszperało, można buło najdnuńć całkiym spore kawołki dobrygo karbidu. Tero trzebno wetkać taki kawołek ty amunicji do puchy, wpiyrw dobrze napluć na niego, co by sie zaczuł lasować, rug-cug zamknuńć puche deklym, a do dziurki wew dnie przytknunć zapolunum zapołke. Momyntalnie dekiel zez wielkim hukiym wylatywoł na doś sporum łodległość. Zaś po tych ekszperymyntach, które u mnie wew chaci, jak i u wiynkszości wiary buły zakazane, czynsto buło słychać trzaskanie łojcowygo pasa i spore buczynie właściciela tych portek, na których łojcowy pas ćwiczuł szczylanie.

Ta drugo wiara, co trenowała cyla wew strzylaniu, miała cołkiym inksze wynalazki. Wpiyrw buł lekciejszy kaliber. Do kciuka i wskazujuncygo palucha lewygo łapska (a jak szmaja, to do prawygo), przywiunzany buł kawołek gumki wyciungniynty zez gumy wew gatkach, abo guma na wyntylki rowerowe, jakum downi szło kupić nie pociyntum na kawołki ino wew całości. Zez kawołka papiórka zwijało sie ciasny rulonik, zaś w półowie sie go zgiuło i takim skobelkiym z ty przywiunzany do paluchów gumy kropiuło sie do celu, a buło że i do wroga jakiygo.

Zaś potym przyszła moda na pistolety na groch dumowy produkcji. Do zmajstrowaniu ty bruni potrzebne buły dwie klamerki łod wiyszania prania, w tym jedna roztwiyrana, pudołko po zapołkach, pore naciyntych gumek zez szlauchu rowerowygo, dwie pluskiewki i kawołek porzundny gumy, mogła być łod gaci, i groch na amunicje. Do klamerki, co udawała lufe, buła przyszpiluno pluskiewkami ta guma, klamerka zaś gumkami zez szlauchu przywiunzano do dłuższygo boku pudołka, zaś roztwiyrano klamerka przywiunzano wew tyn sam sposób do krótszygo boku pudołka tworzuła od góry spust, a łod dołu cyngiel, bo naciungniynto guma zez ziorkiym grochu buła trzymano bez tum roztwiyranum klamerke. Szag proste, nie? Starczuło nacisnuńć klamerke, co by sie roztwarła i ziorko grochu robiuło sinioka na jakiemsiś tyłku.

Najgrubszy kaliber to buły proce. Zez rozwidluny gałynzi robiuło sie widołki. Paski gumy wycinało sie ze szlauchu abo gumy od weków. Na środyszku gumy zakłodało sie kawołek skóry. Nojlepciejszy buł jynzyk łod papci. Buty bez jynzyka dali buły butami i zez giyrów nie zlatywały, a proca bez tego kawołka skóry nie buła procum. Szczylało sie kamiyniami. Zawody na cela robiuło sie do ramy łokiynny. Trzeba buło łostro zgolać, jak strzał buł niecelny, bo starszyzna nie kciała zrozumieć naszygo zamiłowania do ty dyscypliny i co my uwożali za wielgum łodwage, uni - za głupote. Chybać tylko szklorz Rynkoś ni mioł nic naprzeciw. Za tum ciynżkum bruń wew chaci tyż buło ostre szczylanie, nie gorsze niż za puche i całkowito kunfiskata wszelkich szczylajuncych wynalazków. 

A wszyćko bez to, że nijak ni mogłym sie zdecydować, do który szczylajuncy wiary pasowołym, bo miołym talynt i fest mi wychodziuło tak strzylanie zez hukiym jak i walynie do celu. Zaś pojułym, co za takie niedocyniune zdolności płaci sie podwójnie, szak nie?